Regulamin serwisu

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Serwisu dostępnego pod adresem www.miodziki.pl.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem z Serwisu, a w szczególności przez złożeniem Zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
  1. Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.miodziki.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
  2. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.
  3. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis: firma Gifty Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-868 Bydgoszcz, przy ul. Adama Grzymały Siedleckiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702495, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 953-272-86-75.
  4. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia.
  5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
  6. Towar - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia a następnie je kupić po ich zaoferowaniu przez Sprzedawcę w ramach dostawy; Towary prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  7. Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  8. Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
  9. Formularz kontaktowy - formularz służący do kontaktu ze Sprzedającym, znajdujący się na stronie głównej Serwisu.
  10. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
  11. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.

§ 2

Warunki ogólne

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  1. szerokopasmowe łącze internetowe,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript,
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. aktywne konto e-mail.
 2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Użytkownik powinien powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 4. Sprzedawca zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu, jednak podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy jakości jego działania. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników/Zamawiających lub osób trzecich;
  2. niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  3. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.
 7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru.
 8. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

§ 3

Złożenie zamówienia

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Zamawiającego zastosowanie znajdują przepisy ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Dokonywanie zakupów w Serwisie odbywa się poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia.
 3. Cena w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia jest wiążąca dla Zamawiającego i Sprzedawcy
 4. Przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak: rodzaje ozdób, ilość, sposób przesyłki oraz forma płatności.
 5. Dla celów realizacji Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest podać prawidłowy adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
 6. Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 4 jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 7. Klikając przycisk "Złóż zamówienie" Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru, jednocześnie zobowiązując się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje na podany adres e-mail informację zawierającą szczegóły Zamówienia.
 9. Po dokonaniu Płatności, Zamówienie uzyskuje status "W trakcie realizacji", a do klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca zaksięgowanie pieniędzy przez Sprzedającego. W tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 10. Przy odstąpieniu od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wszystko, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 11. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 10 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży.

§ 4

Płatności

 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy,
  2. poprzez system płatności internetowych PayU.
 2. Serwis, w zakresie obsługi płatności realizuje zamówienia samodzielnie lub przy współpracy: PAYu S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań tel. (61) 630 60 05, fax (61) 860 27 22; email: pomoc@platnosci.pl; NIP 7792308495, REGON 300523444; Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 zł; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania Płatności na koncie bankowym Sprzedawcy lub w serwisie PayU do momentu przekazania Towaru firmie kurierskiej.
 2. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 14 dni roboczych.

§ 6

Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się z i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (dostawy Towaru),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym np. etykiet opatrzonych wprowadzonym przez Zamawiającego tekstem. (Dz.U. 2014 poz. 827 art. 38 ust. 3)
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik A do niniejszego regulaminu). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego należność zgodnie z postanowieniami § 8 regulaminu.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot Zamówienia w całości lub części odsyłając go na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 8

Zwrot należności Konsumentom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy),
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu Towaru (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy:
  1. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - na rachunek bankowy Konsumenta, z którego Konsument opłacił Zamówienie,
  2. w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU - na rachunek bankowy podany przez Konsumenta.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Konsumenta, Konsument nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które złożone są pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu uiszczoną przez niego Cenę.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.miodziki.pl.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, wchodzą w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

§ 11

Załączniki

 1. Załącznik A - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.